Sepetim 0

KPSS A Grubu Altın SeriBorçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri - Tan Tahsin Zapata 2018Yeni Müfredata Uygun olarak hazırlanmıştır.

%30
55,00
38,50
Kazancınız : 16,50
Aynı gün kargo
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri - Tan Tahsin Zapata 2018
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri - Tan Tahsin Zapata 2018 KPSS A Grubu Altın Seri Yeni Müfredata Uygun olarak hazırlanmıştır.
Savaş Yayınevi
38.50

Borçlar Hukuku  Genel Hükümler
Altın Seri


18. BASKI
MART 2018

 


MÜFETTİŞLİK- UZMANLIK- KAYMAKAMLIK-
HAKİMLİK- KPSS- SMMM SINAVLARINA HAZIRLIK

FAKÜLTELER İÇİN YARDIMCI KAYNAK

ALTIN SERİ

 

• BORÇLAR HUKUKU GENEL KISIM KONU ANLATIMI 
•TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

 

 TAN TAHSİN ZAPATA

 

                                                           İÇİNDEKİLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

 

1. . BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI..................... 1

I) TANIMI VE KONUSU............................................................................ 1

II) KAPSAMI............................................................................................ 2

 

2. BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI.................................... 2

I-) BORÇ VE BORÇ İLİŞKİLERİ................................................................ 2

II) BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI VE EDİM............................................ 3

1-) Alacaklı.......................................................................................... 4
2-) Borçlu............................................................................................ 4
3-) Edim............................................................................................. 4
A) Edim Kavramı ve Edimin Özellikleri.............................................. 4

B) Edimin Çeşitleri........................................................................... 6

a) Yerine Getiriliş Tarzına Göre Edim............................................ 6
b) Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önem Taşıyıp Taşımamasına Göre
Edim................................................................................................................... 7
c) Belirleniş Tarzına Göre Edim..................................................... 7
d) İfa Süresine Göre Edim........................................................... 10
e) Bölünebilir Edim - Bölünemez Edim........................................ 11

III-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR........................................... 11

1-) Alacak Hakkı ve Talep........................................................................ 11
2-) Fer’ i Haklar...................................................................................... 12
3-) Tali Haklar........................................................................................ 12
4-) Yenilik Doğuran Haklar..................................................................... 12
5-) İtiraz ve Def’ i ler............................................................................... 14

IV-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER........................... 19

1-) Asli Edim.......................................................................................... 19
2-) Tali Edim ......................................................................................... 19
3-) Yan edim yükümleri.......................................................................... 19
 

3. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER................................... 20

 1. NİSBÎLİK İLKESİ.............................................................................. 20

II) KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ........................................................ 22

III) İRADE SERBESTÎSİ İLKESİ.............................................................. 22

IV) SÖZLEŞMELERDE İVAZLIK (KARŞILIKLILIK) İLKESİ...................... 23

 

4. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI............................................... 23

I) KANUNLAR........................................................................................ 23

II) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER........................................... 23

III) TÜZÜKLER...................................................................................... 24

IV) YÖNETMELİKLER........................................................................... 24

V) ÖRF VE ADET HUKUKU.................................................................... 24

VI) HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK......................................................... 24

VII) MAHKEME İÇTİHATLARI VE DOKTRİN.......................................... 24

 

5. SORUMLULUK...................................................................................... 24

I) KAVRAM............................................................................................ 24

II) KAPSAMI.......................................................................................... 25

 

6. EKSİK BORÇLAR................................................................................... 25

I) EKSİK BORÇ KAVRAMI ...................................................................... 25

II) EKSİK BORÇLARIN TÜRLERİ............................................................ 26

III) EKSİK BORÇLARIN NİTELİKLERİ.................................................... 27

 
 
İKİNCİ BÖLÜM
BORCUN KAYNAKLARI

 

BİRİNCİ AYRIM
HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR

1. HUKUKİ İŞLEMLER.............................................................................. 29

I) KAVRAM............................................................................................ 29

II) TÜRLERİ.......................................................................................... 29

1-) Taraf Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler...................................... 29
A-)  Tek Taraflı Hukuki İşlemler ...................................................... 29
a-) Ulaşması gerekli tek taraflı hukuki işlemler............................ 29
b-) Ulaşması gerekli olmayan tek taraflı hukuki
işlemler................................................................................ 30
B) Çok Taraflı Hukuki İşlemler......................................................... 30
a-) Sözleşmeler.......................................................................... 30
b-) Kararlar................................................................................ 32
2-) Malvarlığına Yaptığı Etki Bakımından Hukuki İşlemler.................. 32
A-) Borçlandırıcı İşlem .................................................................... 32
B-) Tasarruf İşlemi.......................................................................... 32
C-) Borçlandırıcı işlem ile tasarruf işleminin ince noktalarına değinelim               33
3-) Etkilerini Doğurdukları Zaman Bakımından
Hukuki İşlemler........................................................................... 34
A-) Sağlararası Hukuki İşlemler....................................................... 34
B-) Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler..................................................... 34

2. SÖZLEŞMELER..................................................................................... 35

I) SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN UYUŞMASI...................................... 35
1-) İrade ........................................................................................... 35
2-) İrade Beyanı (İradenin Açıklanması)............................................. 35
3-) İrade ile Beyan Arasında Bir Takım Uyumsuzluk Halleri:
Latife Beyanı (Şaka) ve Zihni Kayıt ............................................... 36
4-) İrade Beyanına Hukukun Sonuç Bağlaması................................... 38

II-) SÖZLEŞMELERİN KURULMASI....................................................... 38

1-) GENEL OLARAK.......................................................................... 38
A-) Sözleşme bir hukuki işlemdir..................................................... 38
B-).................................... Sözleşmeden bahsedebilmek için iki tarafın
varlığı şarttır.............................................................................. 38
C-) Sözleşmede karşılıklı irade açıklaması olması gerekir.................. 38
D-) Sözleşmede irade açıklamaları birbirine uygun olmalıdır............ 39

II) ÖNERİ (İCAP)................................................................................... 39

1-) Genel Olarak................................................................................ 39
2-) Bir İrade Beyanının Öneri Sayılabilmesi İçin
Gerekli Unsurlar........................................................................... 41
 • Öneri Olarak Kabul Edilen İrade Beyanı
  Sözleşmenin Esaslı Unsurlarını İçermelidir.................................. 41
B) Öneride Bulunan Önerisiyle Bağlı Kalmak
Niyetinde Olmalıdır................................................................... 42
C) Öneri Yöneltilmesi Gerekli Bir İrade Beyanıdır............................. 42
3. Ismarlanmayan Bir Şeyin Gönderilmesi.......................................... 44
4. Öneriye Davet............................................................................... 44
5. Önerinin Bağlayıcılığı.................................................................... 45
A) Kabul İçin Belli Bir Süre Tayin Edilen Öneride (Süreli Öneri)
Bağlayıcılık Süresi...................................................................... 45
B) Kabul İçin Belli Bir Süre Tayin Edilmeksizin
Yapılan Öneride (Süresiz Öneri) Bağlayıcılık
Süresi........................................................................................ 46
a) Öneri hazır olan bir kimseye yapılmışsa................................... 46
b) Öneri Hazır Olmayan Bir Kimseye Yapılmışsa......................... 46
5-) Önerinin Geri Alınması................................................................. 48
6-) Ölüm ve Ehliyet Kaybı Halinde Öneri Hükmünü
Yitirir mi?..................................................................................... 49
A-) Öneride Bulunanın Ölmesi veya Ehliyetini Kaybetmesi ............. 49
B-) Öneride Bulunulan Kişinin Ölmesi Veya Ehliyetini Kaybetmesi.. 49

III) KABUL............................................................................................ 50

IV)...... SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE SONUÇLARINI (HÜKÜMLERİNİ)
DOĞURDUĞU AN.............................................................................. 51

1. Hazır Olanlar Yönünden................................................................. 51
2. Hazır Olmayanlar Yönünden.......................................................... 51

 

3. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI........................................ 56

I) BÜTÜN SÖZLEŞMELER İÇİN ARANAN ŞARTLAR................................ 56

1-) Sözleşme Yapma Ehliyeti Olmalıdır............................................... 56
A) Tam Ehliyetliler.......................................................................... 56
B) Tam Ehliyetsizler........................................................................ 56
C) Sınırlı Ehliyetsizler...................................................................... 57
D) Sınırlı Ehliyetliler....................................................................... 58
2-) Sözleşmenin Konusu Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Şahsiyet Haklarına Aykırı Olmamalıdır................................................................................. 59
3-) Sözleşmenin Konusu İmkânsız Olmamalıdır.................................. 59
4-) İrade Beyanları Muvazaalı Olmamalıdır........................................ 61
A) Kavram....................................................................................... 61
B) Çeşitleri...................................................................................... 61
C) Muvazaanın Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması........................ 62
D) Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları................................................ 63
E) Muvazaalı İşlemlerde Üçüncü Kişilerin Korunduğu Haller............ 64
F-) Muvazaanın İspatı..................................................................... 65
5-) ............. Sözleşmenin Taraflarının İradeleri Sakatlanmamış Olmalıdır               66
A-) Genel Olarak............................................................................. 66
B-) Yanılma (Hata).......................................................................... 66
a) Kavram.................................................................................. 66
b) Esaslı Yanılma Halleri............................................................ 67
c) Esaslı Sayılan Temel Yanılması............................................... 69
d) Yanılmanın Hüküm ve Sonuçları............................................. 71
e) İade sorumluluğu................................................................... 76
C-) Aldatma (Hile) .......................................................................... 81
a) Kavram.................................................................................. 81
b) Şartları.................................................................................. 82
c) Üçüncü Kişinin Hilesi............................................................. 83
d) Sonuçları............................................................................... 85
D-) Korkutma................................................................................. 85
a) Kavram.................................................................................. 85
b) Genel Olarak Korkutmanın Şartları......................................... 86
c) Hukuksal Korkutma................................................................ 87
d) Sonuçları............................................................................... 88

II-)................... BAZI SÖZLEŞMELERDE ARANAN GEÇERLİLİK ŞARTLARI               91

1-) Aşırı Yararlanma(Gabin) Bulunmamalıdır...................................... 91
A-) Şartları...................................................................................... 92
B-) Aşırı Yararlanmanın (Gabinin) Hüküm ve Sonuçları.................... 94
2-) Sözleşme Şekle Aykırı Olmamalıdır............................................... 96
A) Genel olarak............................................................................... 96
B) Kanuni Şekil ve Türleri................................................................ 97
a) Sözlü Şekil.............................................................................. 98
b) Adi Yazılı Şekil....................................................................... 98
c) Resmi Yazılı Şekil.................................................................... 99
d) Şekle tabi sözleşmelerde değişiklik yapılması.......................... 99
C) Genel İşlem Koşulları.................................................................. 99
a) Genel Olarak.......................................................................... 99
b) Kavram ve Şartları................................................................ 100

III-) SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ............................................ 107

 • Kavram...................................................................................... 107
B-) Çeşitleri..................................................................................... 107
a) Yokluk....................................................................................... 107
b) Hükümsüzlük(Geçersizlik)........................................................ 108

 

4. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELERİN
YORUMU VE UYARLANMASI.............................................................. 110

I) SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ.................................................................. 110

II) SÖZLEŞMELERİN YORUMU............................................................ 110

III) SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI.................................................. 111

1-) Genel Olarak............................................................................... 111
2-) Şartları....................................................................................... 112

 

5. SÖZLEŞME YAPMA VAADİ (ÖN AKİT).................................................. 112

I) KAVRAM VE ŞEKLİ........................................................................... 112
II) HÜKÜM VE SONUÇLARI.................................................................. 113

 

6. SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK
(CULPA İN CONTRAHENDO)............................................................... 113

 

7. SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ TANINMASI..................................... 114

 
8. TEMSİL............................................................................................... 114
I) . TEMSİL KAVRAMI VE BENZER KURUMLARDAN FARKI.................. 114
1-) Organ-Temsil.............................................................................. 115
2-) Haberci-Temsilci........................................................................ 115
3-) Vekil-Temsilci............................................................................. 115
II) TEMSİLİN ÇEŞİTLERİ...................................................................... 116
1-) Kanuni Temsil- İradi Temsil........................................................ 116
2-) Dolaylı Temsil- Doğrudan Temsil................................................. 117
III) DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMSİLİN ŞARTLARI................................. 117
1-) Temsil Olunan Adına Hareket Edilmelidir.................................... 117
2-) Temsilci Olduğunu Bildirme ve İstisnaları................................... 118
3-) Temsil Yetkisinin Bulunması....................................................... 118
IV-) TEMSİL YETKİSİ............................................................................ 119
1-) Genel Olarak .............................................................................. 119
2-) Temsil Yoluyla Yapılan İşlemlerin Özellikleri............................... 119
3-) Temsil Yetkisinin Kapsamı.......................................................... 121
A-) Genel Yetki................................................................................ 122
B-) Özel Yetki.................................................................................. 122
V) TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ................................................ 123
VI) SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI...................................... 125
VI) YETKİSİZ TEMSİL........................................................................... 126

 

9. BORÇLARIN İFASI............................................................................... 131

I-) GENEL OLARAK.............................................................................. 131

II-) İFA VE FİİL EHLİYETİ.................................................................... 131

1-) BORÇLU YÖNÜNDEN................................................................. 131

2-) ALACAKLI YÖNÜNDEN ............................................................. 131

3-) BORCUN İFASINDA TASARRUF YETKİSİ.................................... 132

III-) İFADA BORÇLUNUN ROLÜ........................................................... 132

1-)GENEL OLARAK.......................................................................... 132

2-) BORÇLU TARAFINDAN İFA........................................................ 132
3-) ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFA................................................ 133

4-) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASININ SONUÇLARI ÖZELLİKLE HALEFİYET 134

A-) Kavram ................................................................................... 134
B-) Halefiyet Halleri...................................................................... 135
C-) Halefiyetin Hüküm ve Sonuçları ............................................... 137
IV-) İFADA ALACAKLININ ROLÜ.......................................................... 137
1-) KURAL....................................................................................... 137
2-) İFAYA ALACAKLININ KATILMASI.............................................. 137
3-) İFADA ALACAKLININ YERİNİ TUTAN KİŞİLER........................... 137
A-) Alacaklının Yetkili Kıldığı Kişiye Yapılan İfa ............................. 137
B-) Alacaklının Rızası Aranmaksızın İfanın Alacaklıdan Başkasına
Yapılabilmesi İmkânı................................................................ 138
C-) İfanın Alacaklıdan Başkasına Yapılma Zorunluluğu................... 138
a-) Alacaklının İsteğine Göre..................................................... 138
b-) Kanun Gereği İfanın Başkasına Yapılması Zorunluluğu......... 139

V-) İFANIN KONUSU............................................................................ 139

1-) GENEL OLARAK......................................................................... 139

A-) İFA YERİNE EDİM (İfa Yerini Tutan Edim)............................... 140
B-) İFA AMACIYLA EDİM (İfa Uğruna Edim).................................. 140
VI-) KISMİ İFA...................................................................................... 141
1-) KURAL....................................................................................... 141
2-) BORCUN KISMEN İFASININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLER......... 142
VII-) ÇEŞİTLİ EDİMLERİN İFASININ ÖZELLİKLERİ............................. 143
1-) PARÇA BORÇLARINDA İFA......................................................... 143
2-) ÇEŞİT (CİNS) BORÇLARINDA İFA............................................... 143
3-) SEÇİMLİK BORÇLARDA İFA....................................................... 144
4-) .............. ALACAKLI VEYA BORÇLUNUN BİRDEN ÇOK VE BORCUN
BÖLÜNEMEYEN BİR BORÇ OLMASI HALİNDE İFA.................... 145
5-) PARA BORÇLARINDA İFA.......................................................... 146
A-) Kural: Ülke Parasıyla Ödeme.................................................... 146
B-) Yabancı Para ile Ödeme............................................................ 146
a. Aynen Ödeme Kaydı Varsa.................................................... 146
b. Aynen Ödeme Kaydı Yoksa.................................................... 147
C-) Para Değerindeki Değişmelere Karşı Önlemler.......................... 149
D-) Para Borçlarında Faiz............................................................... 149
a) Kavram, Hukuki Niteliği ve Çeşitleri...................................... 149
b) Faiz Oranları........................................................................ 150
E-) Para Borçlarında Mahsup..................................................... 151
VIII-) İFANIN İSPATI............................................................................ 152
1-) Genel Olarak............................................................................... 152
2-) İfanın İspatına Yarayan Araçlar................................................... 152
A-) Makbuz................................................................................... 152
B-) Senet....................................................................................... 153
IX-) İFA YERİ....................................................................................... 155
1-) İFA YERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?.................................................. 155
2-) İFA YERİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA BELİRLENMESİ.... 155
3-) İFA YERİNİN BORÇLAR KANUNUNA GÖRE BELİRLENMESİ...... 156
A-) Para Borçlarında İfa Yeri........................................................... 156
B-) Parça Borçlarında İfa Yeri......................................................... 156
C-) Diğer Borçlarda İfa Yeri............................................................. 157
X-) İFA ZAMANI................................................................................... 158
1-) KAVRAM.................................................................................... 158
2-) ÖNEMİ...................................................................................... 158
3-) İFA ZAMANININ BELİRLENMESİ.............................................. 158
 • Süreye Bağlanmamış Borçlarda (Muaccel Borçlarda).................. 158
B-) Süreye Bağlanmış Borçlarda (Müeccel Borçlarda)...................... 159
2-) ERKEN İFA (ZAMANINDAN ÖNCE İFA)...................................... 160
A. Kural ve İstisna......................................................................... 160
B. Erken İfanın İndirime Yol Açmaması (BK. m. 96)......................... 161
XI-) KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA................... 16
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mart 2018
 • Baskı Sayısı
 • 18. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınevi
 • Yazar
 • Tan Tahsin Zapata
 • Sayfa Sayısı
 • 570
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt Tipi
 • Sıvama Cilt
 
 • Açıklama
  • Borçlar Hukuku  Genel Hükümler
   Altın Seri


   18. BASKI
   MART 2018

    


   MÜFETTİŞLİK- UZMANLIK- KAYMAKAMLIK-
   HAKİMLİK- KPSS- SMMM SINAVLARINA HAZIRLIK

   FAKÜLTELER İÇİN YARDIMCI KAYNAK

   ALTIN SERİ

    

   • BORÇLAR HUKUKU GENEL KISIM KONU ANLATIMI 
   •TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

    

    TAN TAHSİN ZAPATA

    

                                                              İÇİNDEKİLER
    
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

    

   1. . BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI..................... 1

   I) TANIMI VE KONUSU............................................................................ 1

   II) KAPSAMI............................................................................................ 2

    

   2. BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI.................................... 2

   I-) BORÇ VE BORÇ İLİŞKİLERİ................................................................ 2

   II) BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI VE EDİM............................................ 3

   1-) Alacaklı.......................................................................................... 4
   2-) Borçlu............................................................................................ 4
   3-) Edim............................................................................................. 4
   A) Edim Kavramı ve Edimin Özellikleri.............................................. 4

   B) Edimin Çeşitleri........................................................................... 6

   a) Yerine Getiriliş Tarzına Göre Edim............................................ 6
   b) Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önem Taşıyıp Taşımamasına Göre
   Edim................................................................................................................... 7
   c) Belirleniş Tarzına Göre Edim..................................................... 7
   d) İfa Süresine Göre Edim........................................................... 10
   e) Bölünebilir Edim - Bölünemez Edim........................................ 11

   III-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR........................................... 11

   1-) Alacak Hakkı ve Talep........................................................................ 11
   2-) Fer’ i Haklar...................................................................................... 12
   3-) Tali Haklar........................................................................................ 12
   4-) Yenilik Doğuran Haklar..................................................................... 12
   5-) İtiraz ve Def’ i ler............................................................................... 14

   IV-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER........................... 19

   1-) Asli Edim.......................................................................................... 19
   2-) Tali Edim ......................................................................................... 19
   3-) Yan edim yükümleri.......................................................................... 19
    

   3. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER................................... 20

   1. NİSBÎLİK İLKESİ.............................................................................. 20

   II) KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ........................................................ 22

   III) İRADE SERBESTÎSİ İLKESİ.............................................................. 22

   IV) SÖZLEŞMELERDE İVAZLIK (KARŞILIKLILIK) İLKESİ...................... 23

    

   4. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI............................................... 23

   I) KANUNLAR........................................................................................ 23

   II) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER........................................... 23

   III) TÜZÜKLER...................................................................................... 24

   IV) YÖNETMELİKLER........................................................................... 24

   V) ÖRF VE ADET HUKUKU.................................................................... 24

   VI) HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK......................................................... 24

   VII) MAHKEME İÇTİHATLARI VE DOKTRİN.......................................... 24

    

   5. SORUMLULUK...................................................................................... 24

   I) KAVRAM............................................................................................ 24

   II) KAPSAMI.......................................................................................... 25

    

   6. EKSİK BORÇLAR................................................................................... 25

   I) EKSİK BORÇ KAVRAMI ...................................................................... 25

   II) EKSİK BORÇLARIN TÜRLERİ............................................................ 26

   III) EKSİK BORÇLARIN NİTELİKLERİ.................................................... 27

    
    
   İKİNCİ BÖLÜM
   BORCUN KAYNAKLARI

    

   BİRİNCİ AYRIM
   HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR

   1. HUKUKİ İŞLEMLER.............................................................................. 29

   I) KAVRAM............................................................................................ 29

   II) TÜRLERİ.......................................................................................... 29

   1-) Taraf Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler...................................... 29
   A-)  Tek Taraflı Hukuki İşlemler ...................................................... 29
   a-) Ulaşması gerekli tek taraflı hukuki işlemler............................ 29
   b-) Ulaşması gerekli olmayan tek taraflı hukuki
   işlemler................................................................................ 30
   B) Çok Taraflı Hukuki İşlemler......................................................... 30
   a-) Sözleşmeler.......................................................................... 30
   b-) Kararlar................................................................................ 32
   2-) Malvarlığına Yaptığı Etki Bakımından Hukuki İşlemler.................. 32
   A-) Borçlandırıcı İşlem .................................................................... 32
   B-) Tasarruf İşlemi.......................................................................... 32
   C-) Borçlandırıcı işlem ile tasarruf işleminin ince noktalarına değinelim               33
   3-) Etkilerini Doğurdukları Zaman Bakımından
   Hukuki İşlemler........................................................................... 34
   A-) Sağlararası Hukuki İşlemler....................................................... 34
   B-) Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler..................................................... 34

   2. SÖZLEŞMELER..................................................................................... 35

   I) SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN UYUŞMASI...................................... 35
   1-) İrade ........................................................................................... 35
   2-) İrade Beyanı (İradenin Açıklanması)............................................. 35
   3-) İrade ile Beyan Arasında Bir Takım Uyumsuzluk Halleri:
   Latife Beyanı (Şaka) ve Zihni Kayıt ............................................... 36
   4-) İrade Beyanına Hukukun Sonuç Bağlaması................................... 38

   II-) SÖZLEŞMELERİN KURULMASI....................................................... 38

   1-) GENEL OLARAK.......................................................................... 38
   A-) Sözleşme bir hukuki işlemdir..................................................... 38
   B-).................................... Sözleşmeden bahsedebilmek için iki tarafın
   varlığı şarttır.............................................................................. 38
   C-) Sözleşmede karşılıklı irade açıklaması olması gerekir.................. 38
   D-) Sözleşmede irade açıklamaları birbirine uygun olmalıdır............ 39

   II) ÖNERİ (İCAP)................................................................................... 39

   1-) Genel Olarak................................................................................ 39
   2-) Bir İrade Beyanının Öneri Sayılabilmesi İçin
   Gerekli Unsurlar........................................................................... 41
   • Öneri Olarak Kabul Edilen İrade Beyanı
    Sözleşmenin Esaslı Unsurlarını İçermelidir.................................. 41
   B) Öneride Bulunan Önerisiyle Bağlı Kalmak
   Niyetinde Olmalıdır................................................................... 42
   C) Öneri Yöneltilmesi Gerekli Bir İrade Beyanıdır............................. 42
   3. Ismarlanmayan Bir Şeyin Gönderilmesi.......................................... 44
   4. Öneriye Davet............................................................................... 44
   5. Önerinin Bağlayıcılığı.................................................................... 45
   A) Kabul İçin Belli Bir Süre Tayin Edilen Öneride (Süreli Öneri)
   Bağlayıcılık Süresi...................................................................... 45
   B) Kabul İçin Belli Bir Süre Tayin Edilmeksizin
   Yapılan Öneride (Süresiz Öneri) Bağlayıcılık
   Süresi........................................................................................ 46
   a) Öneri hazır olan bir kimseye yapılmışsa................................... 46
   b) Öneri Hazır Olmayan Bir Kimseye Yapılmışsa......................... 46
   5-) Önerinin Geri Alınması................................................................. 48
   6-) Ölüm ve Ehliyet Kaybı Halinde Öneri Hükmünü
   Yitirir mi?..................................................................................... 49
   A-) Öneride Bulunanın Ölmesi veya Ehliyetini Kaybetmesi ............. 49
   B-) Öneride Bulunulan Kişinin Ölmesi Veya Ehliyetini Kaybetmesi.. 49

   III) KABUL............................................................................................ 50

   IV)...... SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE SONUÇLARINI (HÜKÜMLERİNİ)
   DOĞURDUĞU AN.............................................................................. 51

   1. Hazır Olanlar Yönünden................................................................. 51
   2. Hazır Olmayanlar Yönünden.......................................................... 51

    

   3. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI........................................ 56

   I) BÜTÜN SÖZLEŞMELER İÇİN ARANAN ŞARTLAR................................ 56

   1-) Sözleşme Yapma Ehliyeti Olmalıdır............................................... 56
   A) Tam Ehliyetliler.......................................................................... 56
   B) Tam Ehliyetsizler........................................................................ 56
   C) Sınırlı Ehliyetsizler...................................................................... 57
   D) Sınırlı Ehliyetliler....................................................................... 58
   2-) Sözleşmenin Konusu Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Şahsiyet Haklarına Aykırı Olmamalıdır................................................................................. 59
   3-) Sözleşmenin Konusu İmkânsız Olmamalıdır.................................. 59
   4-) İrade Beyanları Muvazaalı Olmamalıdır........................................ 61
   A) Kavram....................................................................................... 61
   B) Çeşitleri...................................................................................... 61
   C) Muvazaanın Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması........................ 62
   D) Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları................................................ 63
   E) Muvazaalı İşlemlerde Üçüncü Kişilerin Korunduğu Haller............ 64
   F-) Muvazaanın İspatı..................................................................... 65
   5-) ............. Sözleşmenin Taraflarının İradeleri Sakatlanmamış Olmalıdır               66
   A-) Genel Olarak............................................................................. 66
   B-) Yanılma (Hata).......................................................................... 66
   a) Kavram.................................................................................. 66
   b) Esaslı Yanılma Halleri............................................................ 67
   c) Esaslı Sayılan Temel Yanılması............................................... 69
   d) Yanılmanın Hüküm ve Sonuçları............................................. 71
   e) İade sorumluluğu................................................................... 76
   C-) Aldatma (Hile) .......................................................................... 81
   a) Kavram.................................................................................. 81
   b) Şartları.................................................................................. 82
   c) Üçüncü Kişinin Hilesi............................................................. 83
   d) Sonuçları............................................................................... 85
   D-) Korkutma................................................................................. 85
   a) Kavram.................................................................................. 85
   b) Genel Olarak Korkutmanın Şartları......................................... 86
   c) Hukuksal Korkutma................................................................ 87
   d) Sonuçları............................................................................... 88

   II-)................... BAZI SÖZLEŞMELERDE ARANAN GEÇERLİLİK ŞARTLARI               91

   1-) Aşırı Yararlanma(Gabin) Bulunmamalıdır...................................... 91
   A-) Şartları...................................................................................... 92
   B-) Aşırı Yararlanmanın (Gabinin) Hüküm ve Sonuçları.................... 94
   2-) Sözleşme Şekle Aykırı Olmamalıdır............................................... 96
   A) Genel olarak............................................................................... 96
   B) Kanuni Şekil ve Türleri................................................................ 97
   a) Sözlü Şekil.............................................................................. 98
   b) Adi Yazılı Şekil....................................................................... 98
   c) Resmi Yazılı Şekil.................................................................... 99
   d) Şekle tabi sözleşmelerde değişiklik yapılması.......................... 99
   C) Genel İşlem Koşulları.................................................................. 99
   a) Genel Olarak.......................................................................... 99
   b) Kavram ve Şartları................................................................ 100

   III-) SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ............................................ 107

   • Kavram...................................................................................... 107
   B-) Çeşitleri..................................................................................... 107
   a) Yokluk....................................................................................... 107
   b) Hükümsüzlük(Geçersizlik)........................................................ 108

    

   4. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELERİN
   YORUMU VE UYARLANMASI.............................................................. 110

   I) SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ.................................................................. 110

   II) SÖZLEŞMELERİN YORUMU............................................................ 110

   III) SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI.................................................. 111

   1-) Genel Olarak............................................................................... 111
   2-) Şartları....................................................................................... 112

    

   5. SÖZLEŞME YAPMA VAADİ (ÖN AKİT).................................................. 112

   I) KAVRAM VE ŞEKLİ........................................................................... 112
   II) HÜKÜM VE SONUÇLARI.................................................................. 113

    

   6. SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK
   (CULPA İN CONTRAHENDO)............................................................... 113

    

   7. SEBEBİ GÖSTERİLMEDEN BORÇ TANINMASI..................................... 114

    
   8. TEMSİL............................................................................................... 114
   I) . TEMSİL KAVRAMI VE BENZER KURUMLARDAN FARKI.................. 114
   1-) Organ-Temsil.............................................................................. 115
   2-) Haberci-Temsilci........................................................................ 115
   3-) Vekil-Temsilci............................................................................. 115
   II) TEMSİLİN ÇEŞİTLERİ...................................................................... 116
   1-) Kanuni Temsil- İradi Temsil........................................................ 116
   2-) Dolaylı Temsil- Doğrudan Temsil................................................. 117
   III) DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMSİLİN ŞARTLARI................................. 117
   1-) Temsil Olunan Adına Hareket Edilmelidir.................................... 117
   2-) Temsilci Olduğunu Bildirme ve İstisnaları................................... 118
   3-) Temsil Yetkisinin Bulunması....................................................... 118
   IV-) TEMSİL YETKİSİ............................................................................ 119
   1-) Genel Olarak .............................................................................. 119
   2-) Temsil Yoluyla Yapılan İşlemlerin Özellikleri............................... 119
   3-) Temsil Yetkisinin Kapsamı.......................................................... 121
   A-) Genel Yetki................................................................................ 122
   B-) Özel Yetki.................................................................................. 122
   V) TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ................................................ 123
   VI) SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI...................................... 125
   VI) YETKİSİZ TEMSİL........................................................................... 126

    

   9. BORÇLARIN İFASI............................................................................... 131

   I-) GENEL OLARAK.............................................................................. 131

   II-) İFA VE FİİL EHLİYETİ.................................................................... 131

   1-) BORÇLU YÖNÜNDEN................................................................. 131

   2-) ALACAKLI YÖNÜNDEN ............................................................. 131

   3-) BORCUN İFASINDA TASARRUF YETKİSİ.................................... 132

   III-) İFADA BORÇLUNUN ROLÜ........................................................... 132

   1-)GENEL OLARAK.......................................................................... 132

   2-) BORÇLU TARAFINDAN İFA........................................................ 132
   3-) ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFA................................................ 133

   4-) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASININ SONUÇLARI ÖZELLİKLE HALEFİYET 134

   A-) Kavram ................................................................................... 134
   B-) Halefiyet Halleri...................................................................... 135
   C-) Halefiyetin Hüküm ve Sonuçları ............................................... 137
   IV-) İFADA ALACAKLININ ROLÜ.......................................................... 137
   1-) KURAL....................................................................................... 137
   2-) İFAYA ALACAKLININ KATILMASI.............................................. 137
   3-) İFADA ALACAKLININ YERİNİ TUTAN KİŞİLER........................... 137
   A-) Alacaklının Yetkili Kıldığı Kişiye Yapılan İfa ............................. 137
   B-) Alacaklının Rızası Aranmaksızın İfanın Alacaklıdan Başkasına
   Yapılabilmesi İmkânı................................................................ 138
   C-) İfanın Alacaklıdan Başkasına Yapılma Zorunluluğu................... 138
   a-) Alacaklının İsteğine Göre..................................................... 138
   b-) Kanun Gereği İfanın Başkasına Yapılması Zorunluluğu......... 139

   V-) İFANIN KONUSU............................................................................ 139

   1-) GENEL OLARAK......................................................................... 139

   A-) İFA YERİNE EDİM (İfa Yerini Tutan Edim)............................... 140
   B-) İFA AMACIYLA EDİM (İfa Uğruna Edim).................................. 140
   VI-) KISMİ İFA...................................................................................... 141
   1-) KURAL....................................................................................... 141
   2-) BORCUN KISMEN İFASININ MÜMKÜN OLDUĞU HALLER......... 142
   VII-) ÇEŞİTLİ EDİMLERİN İFASININ ÖZELLİKLERİ............................. 143
   1-) PARÇA BORÇLARINDA İFA......................................................... 143
   2-) ÇEŞİT (CİNS) BORÇLARINDA İFA............................................... 143
   3-) SEÇİMLİK BORÇLARDA İFA....................................................... 144
   4-) .............. ALACAKLI VEYA BORÇLUNUN BİRDEN ÇOK VE BORCUN
   BÖLÜNEMEYEN BİR BORÇ OLMASI HALİNDE İFA.................... 145
   5-) PARA BORÇLARINDA İFA.......................................................... 146
   A-) Kural: Ülke Parasıyla Ödeme.................................................... 146
   B-) Yabancı Para ile Ödeme............................................................ 146
   a. Aynen Ödeme Kaydı Varsa.................................................... 146
   b. Aynen Ödeme Kaydı Yoksa.................................................... 147
   C-) Para Değerindeki Değişmelere Karşı Önlemler.......................... 149
   D-) Para Borçlarında Faiz............................................................... 149
   a) Kavram, Hukuki Niteliği ve Çeşitleri...................................... 149
   b) Faiz Oranları........................................................................ 150
   E-) Para Borçlarında Mahsup..................................................... 151
   VIII-) İFANIN İSPATI............................................................................ 152
   1-) Genel Olarak............................................................................... 152
   2-) İfanın İspatına Yarayan Araçlar................................................... 152
   A-) Makbuz................................................................................... 152
   B-) Senet....................................................................................... 153
   IX-) İFA YERİ....................................................................................... 155
   1-) İFA YERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?.................................................. 155
   2-) İFA YERİNİN TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA BELİRLENMESİ.... 155
   3-) İFA YERİNİN BORÇLAR KANUNUNA GÖRE BELİRLENMESİ...... 156
   A-) Para Borçlarında İfa Yeri........................................................... 156
   B-) Parça Borçlarında İfa Yeri......................................................... 156
   C-) Diğer Borçlarda İfa Yeri............................................................. 157
   X-) İFA ZAMANI................................................................................... 158
   1-) KAVRAM.................................................................................... 158
   2-) ÖNEMİ...................................................................................... 158
   3-) İFA ZAMANININ BELİRLENMESİ.............................................. 158
   • Süreye Bağlanmamış Borçlarda (Muaccel Borçlarda).................. 158
   B-) Süreye Bağlanmış Borçlarda (Müeccel Borçlarda)...................... 159
   2-) ERKEN İFA (ZAMANINDAN ÖNCE İFA)...................................... 160
   A. Kural ve İstisna......................................................................... 160
   B. Erken İfanın İndirime Yol Açmaması (BK. m. 96)......................... 161
   XI-) KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA................... 16
   • Genel Özellikler
   • Baskı Tarihi
   • Mart 2018
   • Baskı Sayısı
   • 18. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Tan Tahsin Zapata
   • Sayfa Sayısı
   • 570
   • Ebat
   • 16x24
   • Cilt Tipi
   • Sıvama Cilt
   Stok Kodu
   :
   9786052180006
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Garanti Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   38,50   
   38,50   
   2
   19,83   
   39,66   
   3
   13,35   
   40,04   
   4
   10,11   
   40,43   
   5
   8,16   
   40,81   
   6
   6,87   
   41,20   
   7
   5,94   
   41,58   
   8
   5,25   
   41,97   
   9
   4,71   
   42,35   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat